Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

Actul de înfiinţare

Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea Bibliotecilor, nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă nr. 117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului;
Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată;
Legea privind constituirea fondului de susţinere a bibliotecilor din învăţământ, nr. 205/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/1998;
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil;
Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise;
H.G. nr. 707/2012 pentru aprobarea nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţămant superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi a numărului maxim de studenti care pot fi şcolarizati în anul universitar 2012-2013;
H.G. nr. 568/2000 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994*) privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/1997
Hotărârea nr. 1.546/2003 a Guvernului României pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
Ordinul MEC nr. 3944/01.05.2003 privind Regulamentul cadru de funcţionare a bibliotecilor universitare din sistemul naţional;
O.M.E.N nr. 2062/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice;
Ordinul MEC nr. 4626/21.07.2005 – Metodologie de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate şi de taxare a serviciilor şi a nerespectarii termenelor de restituire a publicaţiilor imprumutate (Anexa nr. 1). Precizări privind calculul valoric al documentelor piedute, distruse ori deteriorate, găsite lipsă la inventar, pe baza datelor transmise de Institutul Naţional de Statistică (Anexa nr. 2);
O.M.E.N./O.M.C.C. Nr. 2338/5286 din 26 iulie 2004 privind aprobarea Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar;
Legea 544/2001;
Legea nr. 593/15 dec.2004 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului Legal
Legea drepturilor de autor