Biroul financiar contabil - salarii

Biroul nostru asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale instituţiei, cât şi în relaţiile cu utilizatorii externi de informaţii financiare (clienţii, furnizorii, instituţiile publice şi alţi utilizatori). Tot aici se întocmesc statele de plată lunare pentru renumerarea personalului bibliotecii, conform statelor de funcții aprobate de Ministerul Educatiei Naționale.

Echipa noastră este formată din personal cu experiență vastă în domeniu, cunoscător al legislației specifice în vigoare. Periodic participăm la seminarii de instruire financiară și salarii susținute de experți din cadrul Ministerului de Finanțe și Ministerului Muncii. Suntem puntea de legătură a instituţiei cu organismele financiare naţionale. Efectuăm principalele raportări statistice (lunar, trimestrial şi anual) ce prezintă situaţia patrimonială a instituţiei diverşilor terţi interesaţi (ministere, organe de control, institutul naţional de statistică etc). Prelucrarea datelor se face cu ajutorul programelor informatice specializate, actualizate conform ultimelor noutăți în domeniu și modificărilor legislative.

Biroul asigură evidenţa contabilă a contractelor cu finanţare de la bugetul de stat aprobat de ordonatorul principal de credite, respectiv Ministerul Educației Naționale, cât și din bugetul propriu ce se formează din surse proprii (chirii şi alte activităţi desfăşurate), în scopul finanţării investiţiilor, reparaţiilor capitale, precum și a celorlalte acţiuni legate de dotarea, întreţinerea şi exploatarea averii instituţionale. Anual efectuează inventarierea patrimoniului instituţiei pe elementele lui constitutive și operează rezultatele inventarierii.

Sus